ERU-MED

Eru-med to aplikacja stworzona na bazie kilkuletniej współpracy pracowników firmy it4med z gabinetami oraz pracowniami diagnostyki badań EKG, RTG, USG. Dzięki połączeniu zgromadzonych doświadczeń, dokładnemu rozeznaniu potrzeb Klienta oraz nowych pomysłów i rozwiązań został wypracowany program umożliwiający pełną ewidencję badań wraz z ich opisami, raportowaniem oraz wydrukami.

Aplikacja do ewidencji i opisu badań EKG, RTG, USGERU-MED

Zastosowane rozwiązania umożliwiają w sposób maksymalnie ergonomiczny przejść użytkownikowi przez wszystkie etapy rejestracji. Zespół pracowników tworzących aplikację szczególny nacisk położył na bezpieczeństwo i funkcjonalność systemu. Aplikacja oparta została na serwerze bazodanowym Postgres z jednoczesnym dostępem do bazy z wielu stanowisk. Działa w środowisku Microsoft Windows XP lub nowszym, na sprzęcie spełniającym wymagania systemu operacyjnego.

Do wykorzystania pełnej funkcjonalności programu niezbędne są zewnętrzne drukarki. Do wydruku opisów, raportów, cenników badań może posłużyć dowolna drukarka zainstalowana w danym systemie operacyjnym. W celu wydruku etykiet do oznaczenia kopert i zdjęć RTG niezbędny jest zakup urządzenia wskazanego przez producenta aplikacji.

Największymi atutami aplikacji są:
Eru-med
 • Przyjazny interfejs
 • Komunikacja z systemem mMedica w standardzie HL7 CDA
 • Bezpłatny silnik bazy danych
 • Funkcjonalność

Opis i zakres funkcjonalności poszczególnych opcji aplikacji Eru-med:

Obsługa kartoteki pacjentów:
 • gromadzenie niezbędnych danych pacjenta (imiona, nazwisko, pesel, data urodzenia, płeć, miasto, kod pocztowy, nr domu, nr mieszkania, telefon, uwagi) przy użyciu prostego formularza;
 • walidacja podstawowych danych – numer pesel pacjenta (długość, suma kontrolna, płeć, data urodzenia), kod pocztowy (długość);
 • ujednolicenie sposobu zapisywania danych do bazy – wielkość liter;
 • dostęp do wszystkich potrzebnych danych ewidencyjnych z poziomu kartoteki pacjentów – podgląd i edycja danych ewidencyjnych pacjenta, historia badań, modyfikacja badań, ponowny wydruk opisu badań, zestawienie historii badań;
 • szybki i skuteczny mechanizm wyszukiwania pacjentów: wyszukiwanie proste – po nazwisku, numerze pesel pacjenta lub ich części oraz wyszukiwanie zaawansowane – z wykorzystanie filtrów – po wszystkich kryteriach gromadzonych danych pacjenta;
 • możliwość w momencie wdrożenia aplikacji jednorazowego zaczytania danych z systemu mMedica oraz przeniesienia danych z innych aplikacji służących do ewidencji danych dostarczanych przez firmę it4med;

 • scalanie danych pacjentów – pacjenta z peselem ‘00000000000’ oraz peselem właściwym;

 • możliwość nadania pacjentowi atrybutu „archiwalny”;

Obsługa kartoteki badań:
 • szybki, skuteczny mechanizm wyszukiwania zarejestrowanych badań – po najważniejszych kryteriach gromadzonych danych;
 • dostęp do zarejestrowanych, nieopisanych badań;
 • możliwość rejestracji, modyfikacji i wydruku opisu badania;
 • rejestrowanie wszystkich wersji modyfikacji opisu badania do bazy;

Rejestracja badań:
 • przyjazny widok z licznymi powiązaniami danych umożliwiającymi ograniczenie zakresu wybieranych danych do niezbędnego zakresu;
 • możliwość szybkiego wyboru pacjenta lub odwołania do Kartoteki pacjentów;
 • możliwość szybkiego wyboru placówki, lekarza, poradni zlecającej lub odwołania do opcji umożliwiającej dodawanie
  i edycję Zlecających;
 • wybór trybu rejestracji badania według statusu płatności;
 • wybór typu rejestrowanego badania z dostosowanym widokiem do specyfiki badania
 • podział na EKG, RTG, USG;
 • liczne powiązania elementów aparatury medycznej z typem i rodzajem badań;
 • automatyczny zapis osoby rejestrującej badanie;
 • przejście do okna opisu badania lub nowej rejestracji, w zależności od trybu pracy aplikacji;
 • mechanizmy umożliwiające kopiowanie wypełnionych pól z wcześniej rejestrowanego badania;
Opis badań:
 • przegląd zarejestrowanych, oczekujących na opis badań z możliwością wyszukiwania według najważniejszych kryteriów;
 • możliwość wywołania opcji rejestracji badania;
 • automatyczne wywołanie szablonu opisu dedykowanego dla danego rodzaju badania;
 • możliwość wypełnienia brakujących pól wartościami domyślnymi;
 • możliwość zamieszczenia uwag dotyczących badania;
 • walidacja wprowadzanych danych na nieuzupełnione pola;
 • automatyczna rejestracja osoby wykonującej opis;
 • wydruk i zapis do pliku PDF wykonanego opisu;
Rozliczenie:
 • funkcjonalność ukierunkowana na zestawienie krotności oraz wartości zarejestrowanych badań według wskazanychkryteriów;
 • możliwość wykonania raportu rozliczeniowego dziennego lub okresowego z wykorzystaniem jednego
 • z zaproponowanych, zdefiniowanych szablonów;
 • możliwość wykonania raportu rozliczeniowego dziennego lub okresowego na podstawie kryteriów zaznaczonych przez użytkownika;
 • wydruk wykonanych zestawień do formatu PDF i drukarki zewnętrznej;
Zestawienie świadczeń:
 • funkcjonalność ukierunkowana na zestawienie zarejestrowanych badań według wskazanych kryteriów;
 • możliwość wykonania raportu dziennego lub okresowego z wykorzystaniem jednego z zaproponowanych, zdefiniowanych szablonów;
 • możliwość wykonania raportu rozliczeniowego dziennego lub okresowego na podstawie kryteriów zaznaczonych przezużytkownika;
 • wydruk wykonanych zestawień do formatu PDF i drukarki zewnętrznej;
Personel wewnętrzny:
 • dynamicznie tworzony słownik użytkowników programu z możliwością przechowywania atrybutów – imię, nazwisko,login, hasło, pesel, tytuł, status aktywności;
 • przypisanie użytkownika do zdefiniowanych grup uprawnień dostępu do poszczególnych funkcjonalności programu;
Zlecający:
 • funkcjonalność umożliwiająca definiowanie oraz edycję danych placówek zlecających (nazwa, ulica, kod pocztowy,miejscowość, status aktywności), poradni (nazwa, status aktywności), osób zlecających (imiona, nazwisko, nr prawawykonywania zawodu, status aktywności);
 • powiązanie zasobów Placówka <–> Poradnia <-> Personel umożliwiające szybką ewidencję danych;
 • możliwość wyłączania aktywności poszczególnych zasobów w celu przejrzystego funkcjonowania ewidencji badań;
Konfigurator:

 • funkcjonalność umożliwiająca podgląd i ustawienie podstawowych parametrów aplikacji, m.in. ścieżek zapisuraportów, kopii zapasowej, adresu serwera aplikacji;
Kopia zapasowa:
 • opcja umożliwiająca wykonanie kopii zapasowej bazy danych aplikacji z możliwością dołączenia do archiwum plikówzawierających wygenerowane dokumenty PDF;
 • możliwość podglądu daty oraz użytkownika, przez którego została wykonana ostatnio operacja;
Aparaty/Głowice/Kasety:
 • dynamicznie tworzony słownik aparatury medycznej stanowiącej atrybuty poszczególnych badań;
 • możliwość dodawania, edycji, zmiany statusu aktywności poszczególnych zasobów;
 • mechanizmy powiązań aparatury z typem i rodzajem badań umożliwiające sprawne ewidencjonowanie danych;
 • zmiana statusu aktywności zasobów służąca ograniczeniu zbędnie rozbudowanych widoków w opcji Rejestracji badań
Słownik procedur:
 • lokalny, dynamicznie tworzony słownik procedur będących w ofercie firmy;
 • przypisanie procedury lokalnej do klasyfikacji ICD-9;
 • możliwość modyfikacji procedur i zmiany statusu aktywności;
 • przypisanie domyślnej, komercyjnej ceny do dopisywanej procedury;
 • przypisanie dodawanej procedury do typu badania;
Słownik procedur ICD-9:
 • szybkie wyszukiwanie kontekstowe po kodzie lub nazwie procedury;
 • zaimplementowany słownik z aktualną klasyfikacją procedur ICD-9 w zakresie badań EKG, RTG, USG;
 • opcje edycji oraz dopisywania procedur umożliwiające aktualizowanie słownika do obowiązujących standardów i wersji;
 • zmiana sposobu aktywności poszczególnych pozycji słownika;
Cennik badań:
 • widok umożliwiający szybką edycję cennika według wskazanej procedury lokalnej, dla wszystkich placówek;
Cennik placówek:
 • przegląd domyślnego słownika komercyjnego;
 • przegląd i edycja cenników dla wybranej placówki;
 • możliwość zmiany aktywności wskazanej pozycji cennika;
 • możliwość łatwego tworzenia cennika dla nowododanej placówki;
 • wydruk obowiązującego cennika dla wskazanej placówki;